ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

THE ACHIEVEMENTS OF THE DEVELOPED BIOLOGY AND THE MORAL/SOCIAL DILEMMA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραββάνης, Μιχαήλ Β.
  5. 1995
  6. 465-476
    • The speech regards the morphogenesis and the interference of science to it. Moreover, the moral dilemmas which are created in case of experimenting with human foetus, are also reported.
    • Η ομιλία αναφέρεται στη μορφογένεση και στην επέμβαση της επιστήμης σε αυτή. Επίσης τα ηθικά διλήμματα που δημιουργούνται σε περίπτωση πειραματισμού με ανθρώπινα έμβρυα.