ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

APPLICATIONS OF PURE MATHEMATICS ON THE FINANCIAL SCIENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1995
  6. 350-364
    • The present study concerns the contribution of pure Mathematics to the development of the Financial Studies. Furthermore, their contribution to Informatics, to the branch of Enterprises' industry, to the composition of Public Cryptographic Codexes, to the models of AIDS' epidemic and finally to biology (DNA).
    • Η συμβολή των Καθαρών Μαθηματικών στην ανάπτυξη των Οικονομικών Επιστημών. Επίσης η συμβολή τους στην Πληροφορική, στον κλάδο της Βιομηχανίας των Επιχειρήσεων, στην κατασκευή Δημοσίων Κρυπτογραφικών Κωδίκων, στα μοντέλα της επιδημίας του AIDS και στη βιολογία (DNA).