ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

THE CHRONICLE OF THE OUTBREAK OF THE REVOLUTION IN PELOPONNESE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1995
  6. 163-205
    • The present paper composes a detailed and interesting account of the events of the Revolution of 1821. The importance of this Revolution for the Greek Nation is reported. Furthermore, it is included a text of the marble pillar, which was erected during the mayoralty of I. Vlachos in Patras, in honour of those who died in the Revolution.
    • Ενδιαφέρουσα λεπτομερής εξιστόρηση των γεγονότων της Επανάστασης του 1821. Αναφέρεται η σημασία της επανάστασης αυτής για το Ελληνικό Έθνος. Επίσης υπάρχει κείμενο της μαρμάρινης στήλης που ανεγέρθη επί δημαρχίας Ι. Βλάχου στην Πάτρα-προς τιμήν των πεσόντων στην επανάσταση.