Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ALYSSUM ΣΑΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΟΥ-ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THE USE OF THE GENUS ALYSSUM AS A SAFE GEOBOTANICAL-BIOGEOCHEMICAL INDICATOR IN GEOLOGICAL MAPPING OF GREEK ULTRABASIC ROCKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Reeves R | Baker A | Κελεπερτζής Α Ε
  5. 1990
  6. 170-176
    • This paper deals with the distribution of the plant species Alyssum Lesbiacum in Lesbos island. It was found that this plant is exceptionally enriched in nickel (about 19560 ppm in dried leaves), growing on the weathering products of ultrabasic rocks (serpentine soils) in Lesbos island. The concentrations of P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Al, Zn, Cd, Pb, Cu, Co, Cr, Mo, Mn and Ti are normal. Based on the results of the distribution of Alyssum Lesbiacum in Lesbos and the distribution of other species of Alyssum growing on Greek ultrabasics we conclude that these high nickel accumulators can be used as geobotanical-biogeochemical indicators to define the boundaries of concealed ultrabasic rocks, where there might be a variety of valuable ores such as chromite, asbestos, and magnesite as well as nickel.
    • Από τους αρχαίους χρόνους διαπιστώθηκε η ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ του εδάφους και της βλάστησης που φύεται πάνω σ' αυτό. Κατά τον 16ο αιώνα, ο Agricola παρατήρησε ότι η βλάστηση πάνω από μεταλλοφόρες φλέβες ήταν συχνά ασυνήθης. Τα μεταλλοφόρα εδάφη πάνω από τις φλάβες αυτές περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων όπως ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που είναι πολύ τοξικά σε πολλούς οργανισμούς. Υπάρχουν είδη φυτών που εμφανίζουν αντοχή στα μέταλλα. Τα λεγόμενα ανθεκτικά φυτά είναι είτε φυλές ειδών ευρέως διαδεδομένων που προσαρμόζονται στις συνθήκες των μεταλλοφόρων εδαφών ή μεταλλόφυτα, δηλαδή φυτά που φύονται μόνο σε εδάφη πλούσια σε βαρέα μέταλλα. Τα φυτά μπορούν να αντέχουν στη βλαβερή επίδραση των βαρέων μετάλλων κατά τους εξής τρόπους: α) Μπορούν να εμποδίζουν την είσοδο του μετάλλου στους ιστούς, β) μπορούν να μετατρέπουν τα ανόργανο μέταλλο μέσα στα κύτταρα σε κάτι πιο αβλαβές. Σε μερικές περιπτώσεις τα μέταλλα συνδυάζονται χημικά με οργανικά μόρια για να σχηματίσουν αβλαβή σύμπλοκα. Στην εργασία αυτή μελετάται η κατανομή του είδους Alyssum Lesbiacum (της οικογένειας Cruciferae) στα υπερβασικά πετρώματα της νήσου Λέσβου. Μελετώνται επίσης οι συγκεντρώσεις των στοιχείων P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Al, Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Co, Cr, Mo, Mn και Τι στα διάφορα μέρη του φυτού καθώς επίσης και στο αντίστοιχο έδαφος πάνω στο οποίο φύεται.