ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΥ

ON THE PROBLEM OF A LOCAL EXTENSION OF THE QUANTUM FORMALISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αγγελίδης Θωμάς
  5. 1991
  6. 292-328
    • The suggested impossibility of a consistent local extension of the quantum formalism is reviewed in the context of the Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm (EPRB) ideal experiment, and a certain "impossibility proof" is shown to fall short of its stated goal. A consistent local theory Th (G) is proposed here, which shows that local action suffices to explain all that the quantum formalism predicts for the EPRB ideal experiment as well as some other results.
    • Στη παρούσα εργασία επανεξετάζεται και αποδεικνύεται το μη ευσταθές των διαφόρων επιχειρημάτων ότι είναι αδύνατη ή συνεπής τοπική επέκταση του Κβαντικού Φορμαλισμού εντός του πλαισίου του ιδανικού πειράματος του Einstein, Podolsky, Rosen, Bohm (EPRB). Εν συνεχεία προτείνεται νέα, συνεπής και τοπική θεωρία, η θεωρία Th (G) η οποία επεκτείνει τον Κβαντικό Φορμαλισμό. Με βάση τη θεωρία Th (G) αποδεικνύεται ότι η τοπική δράση επαρκεί να εξηγήσει όλα όσα ο Κβαντικός Φορμαλισμός προβλέπει για το ιδανικό EPRB πείραμα, καθώς επίσης δίδει επιπλέον άλλα σημαντικά αποτελέσματα.