ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΑΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΔΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 4000 ΧΡΟΝΙΑ

ON THE AVERAGE AND MAXIMUM RECURRENCE INTERVAL OF THE LAST 4000 YEARS CALDERA-FORMING GLOBAL EXPLOSIVE ERUPTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1991
  6. 270-279
    • A tabulation of the age and volume of pyroclastic material of historic and prehistoric global eruptions that formed calderas was recently given by R. W. Decker (1990). In addition to this, a volcanic explosivity index (VEI) is assigned to the listed eruptions, similar in concept to the Richter earthquake local magnitude ML. From the analysis, the following results appeared: a) the average interoccurence time of the global explosive eruptions is 190 years, b) the maximum repeat time of these eruptions is 800 years, and c) the mean repeat time of explosive eruptions with magnitude equal or greater than 6,9 (Minoan eruption), is 500 years.
    • Στην παρούσα εργασία γίνεται απόπειρα αναλύσεως των εκρήξεων των τελευταίων 4000 ετών που παρουσιάζουν σχετικώς μεγαλύτερη εσωτερική ομοιογένεια στο πλήθος και στα δεδομένα των πυροκλαστικών υλικών, από τον όγκο των οποίων υπολογίζεται το λογαριθμικό μέγεθος των εκρήξεων. Από την ανάλυση της αθροιστικής συχνότητας των εκρήξεων, σε συνάρτηση προς το μέγεθος και τον πραγματικό χρόν επαναλήψεως των προέκυψαν: α) ο μέσος χρόνος επαναλήψεως ηφαιστειακών εκρήξεων σε ολόκληρη την επιφάνεια της Γης, μεγέθους 6 και επάνω, 190 χρόνια περίπου, β) ο μέγιστος χρόνος επαναλήψεως των εκρήξεων αυτών, 800 χρόνια περίπου, και γ) ο μέσος χρόνος επαναλήψεως ηφαιστειακών εκρήξεων μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου του μεγέθους της Μινωϊκής εκρήξεως (Μ=6,9), 500 έτη περίπου.