ΑΣΥΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

ASYMMETRIES OF THE GREEN AND RED LINE INTENSITIES OF THE SOLAR CORONA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Πετρόπουλος Β | Noens J | Βελεχάκη Α | Pech B | Μαυρομιχαλάκη Η | Τριτάκης Β | Ξανθάκης Ιωάννης | Βασσιλάκη Α | Μαρματσούρη Ε
  5. 1991
  6. 255-269
    • The analysis of the daily measurements of the coronal green and red line intensities observed at the Pic-du-Midi Observatory during the period 1944-1974 has revealed some characteristic asymmetric variations in the intensity of these lines. The main feature obtained in the period 1949-1971 is a north-south asymmetry of these lines while a south-north one is obvious within 1972-1974. On the other hand a significant E-W asymmetry has been confirmed in the whole period 1944-1974. The combination of N-S and S-N asymmetry with an E-W one makes the NE solar quarter to appear as the most active of all in the 22-year cycle 1949-1971 while in the periods 1944-1948 and 1972-1974 the SE quarter is the most active.
    • Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι ημερήσιες παρατηρήσεις της πράσινης και της ερυθράς γραμμής του στέμματος που έγιναν από το Γαλλικό Αστεροσκοπείο Pic-du-Midi κατά την περίοδο 1944-1974. Η μελέτη αυτή αποκάλυψε σημαντικές ασυμμετρίες μεταξύ των εντάσεων των παραπάνω γραμμών που έχουν ληφθεί σε διάφορα ημισφαίρια και τεταρτημόρια του ηλιακού δίσκου. Το κύριο χαρακτηριστικό των ασυμμετριών αυτών είναι ότι το ανατολικό ημισφαίριο του ηλιακού δίσκου παρουσιάζει αυξημένη ένταση εκπομπής στις παραπάνω στεμματικές γραμμές έναντι του Δυτικού ημισφαιρίου καθ' όλο το χρονικό διάστημα 1944-1974. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του 22-ετούς ηλιακού κύκλου 1949-1971 το Βόρειο ηλιακό ημισφαίριο παρουσιάζει αυξημένη ένταση εκπομπής στις παραπάνω γραμμές ενώ κατά το διάστημα 1972-74 το Νότιο ημισφαίριο υπερέχει του Βορείου. Ο συνδυασμός της μόνιμης ασυμμετρίας μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού ημισφαιρίου καθώς και του Βορείου-Νοτίου τελικά αποδεικνύει ότι το Βορειοανατολικό τεταρτημόριο του ηλιακού δίσκου είναι το δραστηριότερο για το διάστημα 1949-1971 ενώ για τα έτη 1972-74 ως δραστηριότερο παρουσιάζεται το Νοτιοανατολικό τεταρτημόριο.