ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΪΩΔΙΟΥΧΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΕΠΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟΥ

STUDY OF THE INFLUENCE OF MERCURY-IODINE POTASSIUM ON THE COMPOSITIONS OF GOLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1927
  6. 441-445
    • During the influence of iodine potassium on compositions of gold, which are found in alkaline solution, is attained a tardy reaction which appears fastly in the beginning, a yellow colour but afterwards, in time the liquid becomes turbid. By this reaction the gold that exists in the solution can be determined. Then, the colorimetric determination, the influence of other metals as well the composition of the sediment are examined.
    • Κατά την επίδραση ιωδιούχου καλίου σε ενώσεις χρυσού που βρίσκονται σε αλκαλικό διάλυμα, πραγματοποιείται αντίδραση βραδύα και εμφανίζεται μεν στην αρχή γρήγορα κίτρινος χρωματισμός, σιγά-σιγά όμως το υγρό θολώνει. Με την αντίδραση αυτή μπορεί να προσδιορισθεί σταθμικά ο χρυσός που υπάρχει στο διάλυμα. Εξετάζεται ο χρωματομετρικός προσδιορισμός, η επίδραση άλλων μετάλλων καθώς και η σύσταση του ιζήματος.