1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαραντόπουλος Σπυρίδων
  5. 1927
  6. 386-391
    • Formulation of interesting thoughts in connection with the fourth case of equality and inequality of the sets. It is proved that the sets of the fourth case must be divided in two categories: to the comparative and non-comparative sets. Through the study the problem for the comparative sets is solved and it is ascertained that there are no non-comparative sets.
    • Διατυπώνονται ενδιαφέρουσες σκέψεις σε σχέση με την τέταρτη περίπτωση της ισότητας και της ανισότητας των συνόλων. Αποδεικνύεται ότι τα σύνολα της τέταρτης περίπτωσης πρέπει να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: στα συγκρίσιμα και στα μη συγκρίσιμα σύνολα. Μέσω της μελέτης λύνεται το πρόβλημα για τα συγκρίσιμα σύνολα, καθώς επίσης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν μη συγκρίσιμα σύνολα.