ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΗΧΩΝ ΔΙΑΤΟΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

FOR THE SIX-SOUNDS DIATONIC SCALES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1927
  6. 287-290
    • This study is referred to the music scales of Incas. From the description of many preserved syringes, flutes, whistles and ocarinas as well as from the collection on the spot of folklore songs, comes up the conclusion that the pre-Colombian music of Incas was based on the five-tonic scale which lacks of semitones.
    • Η μελέτη αυτή ασχολείται με τις μουσικές κλίμακες των Incas. Από την περιγραφή πολλών διασωθέντων συρίγγων, αυλών, σφυρικτών και οκαρίνων καθώς επίσης και από την επί τόπου συλλογή λαϊκών ασμάτων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η προκολόμβειος μουσική των Incas στηριζόταν σε πεντατονική κλίμακα που στερείται ημιτονίων.