"ΠΕΡΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΒΟΛΒΩΝ"

ABOUT THE GROCERY BULBS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταθόπουλος Θεοδ Γ
  5. 1927
  6. 189-192
    • This study is referred to the "bulbs" or "grocery bulb" which are considered and consumed as appetizers. Such kind of eatable roots are the bulbs of Leopoldia which are divided in the following four categories: 1) Leopoldia the Greek (Leopoldia Graeca) 2) Leopoldia the Halsmannios (Leopoldia Holzmanii) 3) Leopoldia comosa, Ail a toupet 4) Bellevadia ciliata Then, their chemical composition is reported and some conclusions from the dietetics point of view are cited.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στους "βολβούς" ή "βόρβους εδώδιμους" οι οποίοι θεωρούνται και καταναλώνονται σαν ορεκτικά βρώσιμα. Τέτοια είδη βολβών είναι οι βολβοί της Λεοπολδίας και χωρίζονται στα εξής τέσσερα είδη: 1) Λεοπολδία η Ελληνική (Leopoldia Graeca), 2) Λεοπολδία η Χολσμάννειος (Leopoldia Holzmanii), 3) Λεοπολδία η Πολύκομος (Leopoldia comosa, Ail a toupet) και 4) Λεοπολδία η βλεφαριδοφόρος (Bellevalia ciliata). Αναφαίρεται η χημική τους σύσταση και δίνονται κάποια συμπεράσματα διαιτητικής άποψης.