1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαραντόπουλος Σπυρίδων
  5. 1927
  6. 123-127
    • The equality and inequality of the powers of sets are studied. The cases according to which two sets are of the same or different power have not been found yet. There are reported four strong cases, that is these which can be morally presented.
    • Εξετάζεται η ανισότητα ή ισότητα των δυνάμεων των συνόλων. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο σύνολα είναι της ίδιας ή διαφορετικής δύναμης δεν έχουν βρεθεί όλες. Αναφέρονται 4 δυνατές περιπτώσεις, δηλαδή εκείνες οι οποίες λογικά μπορούν να παρουσιάστουν.