ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

SUBJECTS OF HOMERIC PSYCHOLOGY. THE PHYSICAL FUNCTIONS AND THE KIDNEY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1927
  6. 9-16
    • Historical review of the relation between psychical functions and the intestines of the human body. Before science set the human mind as the center of all the psychological functions people thought that some main organs of the body, like heart, liver etc were the starting-points of them. In the present article the opinion of the philosopher and psychologist Wundt on the subject, is reported.
    • Ιστορική ανασκόπηση της σχέσης των ψυχικών λειτουργιών με τα σπλάχνα του ανθρωπίνου σώματος. Πριν αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος είναι η έδρα όλων των ψυχικών φαινομένων, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι τα σπλάχνα, όπως καρδιά-νεφρά-ήπαρ-χολή κ.λ.π. είναι αφετηρίες όλων των συναισθημάτων και των ψυχικών λειτουργιών. Στη μελέτη αναφέρεται και αναλύεται η γνώμη του φιλοσόφου και ψυχολόγου Wundt.