ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΩΣ "ΝΕΑΡΑΣ 26" ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

REMARKS ON THE CONSIDERED AS "NEARAS 26" OF ANDRONIKOS B' PALEOLOGOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 1995
  6. 65-87
    • Comments on the submission by the Byzantine Patriarch Athanasios of a preposition about the reformation of the Byzantine Law. There are many doubts if this preposition entitled "Neara 26" took the power of law and applied sometimes in Byzantium of the 14th century.
    • Σχολιάζεται η υποβολή πρότασης του Πατριάρχη Αθανασίου προς τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο για την τροποποίηση του Βυζαντινού Δικαίου. Για την πρόταση αυτή που φέρει τον τίτλο "Νεαρά 26" υπάρχουν αμφιβολίες αν έλαβε ποτέ ισχύ νόμου και εφαρμόστηκε στο Βυζάντιο τον 14ο αιώνα.