Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ Ge

INTERNAL STRAIN OF Ge (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζάρδας Γ Ε | Κουμέλης Χ Ν
  5. 1985
  6. 359-369
    • The problem of the Internal Strain is examined in Ge by measuring the displacement of an X-ray beam diffracted on it under an uniaxial stress along the [111] direction. The law of the change of the bond lengths b//<111> versus the applied stress was determined. The value of the bond bending constant ζ was found to be 0.88.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε πείραμα κατά το οποίο εξετάσθηκε το πρόβλημα της εσωτρικής παραμόρφωσης στο Ge με μέτρηση της μετατόπισης ακτίνων Boentgen λόγω εξάσκησης μονοαξονικής τάσης κατά τη διεύθυνση. Βρέθηκε ο νόμος της μεταβολής των δεσμών b//<111> σε συνάρτηση της εφαρμοζόμενης τάσης, βρέθηκε δε η τιμή 0.88 για τη σταθερά κάμψης δεσμών ζ.