ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΩΣΩΝ ΤΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ABOUT SURFACES WHICH REPRESENT FUNCTIONS OF TWO VARIABLES OF SPECIFIC CATEGORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1985
  6. 319-358
    • This is a reference to the real non-flat surfaces of the three-dimensional Euklidean space. All the points of each surface correspond to the x, y, z coordinates of the three dimensional kartesian system Oxyz which has been selected as a system of reference. One of these coordinates, at least, is a function of the other two and completes an equation relevant to partial second class derivatives for some real value of the unique numerical factor j.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στις πραγματικές μη επίπεδες επιφάνειες του τριδιαστάτου ευκλείδειου χώρου. Τα σημεία κάθε μιας από αυτές τις επιφάνειες έχουν ως προς τρισορθογώνιο σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων Οxyz, που έχει εκλεγεί ως σύστημα αναφοράς του τρισδιάστατου ευκλείδειου χώρου, συντεταγμένες χ, y, z. Από αυτές, τουλάχιστον μία, έστω η z είναι συνάρτηση των άλλων δύο και ικανοποιεί εξίσωση σχετική με τις μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης για κάποια πραγματική τιμή του μοναδικού αριθμητικού συντελεστή j.