ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

SECTOR BOUNDARY OCCURENCES IN THE INTERPLANETARY MEDIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Τριτάκης Β
  5. 1987
  6. 256-270
    • The analysis of the mean frequency of occurrence of the sector boundaries of the interplanetary magnetic field within successive Bartels rotations have revealed sporadic periodicities of 14 and 28 Bartels rotations which correspond to yearly and biennial variations. In addition, the differences of the five moving average time series of the sector boundary occurrences from the mean frequency sector boundary occurrences show significant periodicities of 6 and 4 Bartels rotations. We have pointed out that an analytical expression which contains periodic terms of 28, 14, 6 and 4 Bartels rotations can approximate in a high accuracy level the observed values of the mean frequency of the sector boundary occurrences. Similar conclusions can be derived if we analyse sector boundary occurrences in a monthly calendar instead of a 27-days Bartels rotation one.
    • Η ανάλυση της μέσης συχνότητας εμφάνισης των οριακών επιφανειών (sector boundaries) του ΔΜΠ τόσο εντός ηλιακών περιστροφών Bartels όσο και σε μηνιαία χρονικά διαστήματα οδήγησαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 1. Η μεταβολή της μέσης συχνότητας εμφάνισης των οριακών επιφανειών που υπολογίζεται ανά πέντε περιστροφές Bartels παρουσιάζει σποραδικές μεταβολές με περιόδους 14 και 28 περιστροφών Bartels, δηλαδή ετήσιες και διετείς μεταβολές, όταν αντί για περιστροφές Bartels οι μεταβολές αυτές εκφράζονται σε μηνιαίες τιμές. 2. Οι διαφορές W της μέσης συχνότητας SB(5)comp από τις αντίστοιχες τιμές παρατήρησης SΒobs δείχνει ότι η χρονοσειρά αυτή παρουσιάζει περιόδους 6 και 4 περιστροφών Bartels εκ των οποίων η πρώτη είναι στατικά σημαντική σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ενώ η δεύτερη είναι σημαντική σε επίπεδο λίγο χαμηλότερο του 95%. 3. Η αναλυτική έκφραση των περιοδικοτήτων 14 και 28 περιστροφών Bartels και των βραχυτέρων 6 και 4 περιστροφών Bartels μας παρέχει με ικανοποιητική ακρίβεια τις παρατηρούμενες τιμές της μέσης συχνότητας εμφάνισης των οριακών επιφανειών ανά ηηλιακή περιστροφή. Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν όταν αντί των ηλιακών περιστροφών Bartels χρησιμοποιηθεί σαν μονάδα χρόνου ο μήνας.