ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

ABOUT A SIMPLE APPROACH FOR THE CHEMICAL DETERMINATION OF THE ACTUAL ACIDITY OF MUST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρουσσόπουλος Ν Χ
  5. 1930
  6. 359-362
    • A simple way of detection the must acidity, based on measurements of the invected sugar is described. The method is very easy and doesn't need particular care.
    • Περιγράφεται μέθοδος προσδιορισμού της οξύτητας του γλεύκους, που βασίζεται στην αναστροφή της σακχαρόζης. Η μέθοδος είναι απλή και εύκολη και δεν απαιτεί ιδιαίτερη επίβλεψη.