ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

SAME METHOD OF THE INCREASE IN SENSITIVITY OF MICROMETRIC AND ABSORBED-MICROMETRIC MEASUREMENTS OF THE TENSIONS INSIDE SOLID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαντορίνης Π
  5. 1930
  6. 460-463
    • The writer based on researches has concluded that the sensitivity of the measurements of inner tensions, inside homogenous solids increases, if, appart from a simple condenser is installed a complex one, with quite different arrangement than that we know.
    • Η μελέτη αναφέρεται στην ευαισθησία των μετρήσεων των εσωτερικών τάσεων εντός των ομογενών στερεών η οποία αυξάνει, εάν αντί ενός απλού πυκνωτή εξερεύνησης, τεθεί σύνθετος, με ιδία διάταξη τελείως διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιούν οι πυκνωτές της ραδιοφωνίας.