ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ADDITIONAL INFORMATION FOR THE BYZANTINE FAMILIES OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1930
  6. 376
    • In this study there are cited, in brief, the observations of the remains, in Athens, of Byzantine aristocratic families and the surnames of 23 families are listed.
    • Παραθέτονται περιληπτικά οι παρατηρήσεις των απομειναρίων των στην Αθήνα Βυζαντινών αρχοντικών οικογενειών και καταγράφονται τα επώνυμα 23 οικογενειών.