1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1930
  6. 356-359
    • The present study composes a presentation of two propositions which regard the functions that form on the one hand necessary condition for the quasi-normal families of the class (q>0) and on the other hand, sufficient and necessary condition for the normal families (q=0).
    • Παρουσιάζονται δύο προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις συναρτήσεις που αποτελούν, για τις μεν ημικανονικές οικογένειες τάξης q>0 συνθήκη αναγκαία, για τις δε κανονικές οικογένειες (q=0) συνθήκη αναγκαία και ικανή.