ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

EXPERIMENTAL MNEMONIC RESEARCHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1930
  6. 230-242
    • This study is referred to the course of development and to the cogency of the memory at different ages. The research target, the results of foreign researchers, the subjects and criteria, the method that was used and the consequences, are reported. The researchers' opinions are in agreement with the procedure of the memory's development and the incompatibility which presents as well as for the conflict that arose towards the ages, that this peculiarity appears.
    • Μελέτη η οποία αναφέρεται στην πορεία της ανάπτυξης και της ισχύος της μνήμης στις διάφορες ηλικίες. Αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας, τα πορίσματα ξένων ερευνητών, τα υποκείμενα της έρευνας και τα κριτήρια, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και τα πορίσματα στα οποία κατέληξαν. Συμφωνία απόψεων των ερευνητών υπάρχει ως προς τη διαδικασία ανάπτυξης της μνήμης και τη δυσαρμονία που εμφανίζει, αλλά διαφωνία προκύπτει ως προς τις ηλικίες όπου εμφανίζεται αυτή η ιδιαιτερότητα.