1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Τζώρτζης Α
  5. 1930
  6. 188-190
    • The general formulation of the problem of Backlund's transformations is presented. The route of its solutions is traced, the consequences relevant with these transformations, are found.
    • Παρουσιάζεται η γενική διατύπωση του προβλήματος των μετασχηματισμών του Βacklund, χαράσσεται η πορεία της λύσης του και ανευρίσκονται οι συνέπειες τις οποίες έχει, στα ζητήματα που σχετίζονται με τους μετασχηματισμούς