ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΣ

FOR THE THEOREM OF EQUATIONS WITH INTEGER ALGEBRAIC FACTORS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1930
  6. 184-187
    • Presentation of the essential and efficient condition, in order any algebraic equation with real factors to have its roots equal to unit. Furthermore, a higher limit of the multitudes of equations with real factors is given, which are taken from a finite regular body, whose roots are equal to unit.
    • Παρουσιάζεται η αναγκαία και ικανή συνθήκη, ώστε τυχούσα αλγεβρική εξίσωση με πραγματικούς συντελεστές να έχει ρίζες της, ρίζες της μονάδος. Επίσης, δίδεται ανώτερο όριο του πλήθους των εξισώσεων με πραγματικούς συντελεστές, που λαμβάνονται από πεπερασμένο κανονικό σώμα, των οποίων οι ρίζες είναι ρίζες της μονάδος.