Η ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

THE DEVELOPMENT OF THORAX'S SHAPE OF GREEK CHILDREN IN THE COURSE OF AGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1930
  6. 82-92
    • Announcement made by the academician Mr. Nik. Exarchopoulos, whose subject is the development of the thorax of Greek-children in the course of age. A table where is depicted the average progress of the annual increase of both thoracic diameters is contained also. Furthermore, are reported the written general results and the most noteworthy of them are being construed. Finally, a comparative table of Greek and foreign children is cited.
    • Ανακοίνωση του ακαδημαϊκού κ.Νικόλαου Εξαρχόπουλου, με θέμα την εξέλιξη του σχήματος του θώρακος των Ελληνοπαίδων προϊούσης της ηλικίας. Περιέχει πίνακα με την κατά μέσο όρο πορεία της ετήσιας αυξήσεως των δύο θωρακικών διαμέτρων, τα συναχθέντα γενικά πορίσματα, με ερμηνεία των αξιοσημείωτων πορισμάτων και παραθέτει επίσης συγκριτικό πίνακα των Ελλήνων και των αλλοεθνών παίδων.