ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

FOR THE THEORY OF THE IRREGULARITIES OF DIFFERENTIAL FIRST CLASS EUATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1930
  6. 53-57
    • The theory regarding the irregularities of differential first class equations is being studied. Furthermore, various solutions are presented.
    • Μελετάται η θεωρία των ανωμαλιών των διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξεως και παρουσιάζονται οι διάφορες λύσεις.