Το σιτάρι - το κριθάρι - η βρώμη και η βρίζα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16639
  4. GR-AtACAb10073835
  5. Ελληνικά
  6. Παπαγεωργίου, Π.
  7. Εν Αθήναις: Βασιλική Γεωργική Εταιρεία, 1918
  8. 44