ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SUCCESSION OF PRESIDANCY. LECTURE OF THE PAST PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1930
  6. 9-21
    • Lecture of the past President of the Academy of Athens, D.Eginitis, on the 9th of January 1930, when the term of the new President Kostis Palamas started.
    • Λόγος του τέως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, Δ.Αιγινήτου, που έγινε στη Συνεδρία της 9ης Ιανουαρίου 1930, κατά την παράδοση της Προεδρίας στο νέο Πρόεδρο Κ.Παλαμά.