ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΧΕΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

PERIODIC VARIATIONS OF THE COSMIC-RAY DIFFUSION COEFFICIENT RELATED TO HIGH-SPEED SOLAR WIND STREAMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Μαυρομιχαλάκη Η | Πετρόπουλος Β | Μαρματσούρη Ε | Βασσιλάκη Α
  5. 1989
  6. 313-333
    • This is an attempt to correlate the coefficient K of the sunspots parameter with the last solar wind streams. Similar variations were detected to both the solar wind streams and the K coefficient which expresses the diffusion constant of the cosmic rays.
    • Σ'αυτή την εργασία έχει γίνει μία προσπάθεια να συσχετισθεί ο συντελεστής Κ της παραμέτρου των ηλιακών κηλίδων με τα γρήγορα ρεύματα του ηλιακού ανέμου. Σε γενικές γραμμές βρέθηκαν όμοιες μεταβολές, τόσο στα ρεύματα του ηλιακού ανέμου, όσο και στο συντελεστή Κ που εκφράζει το συντελεστή διάχυσης των κοσμικών ακτινών.