ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

AN ANALYTICAL EXPRESSION OF COSMIC RAY INTENSITY AS A FUNCTION OF THE TIME (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Μαυρομιχαλάκη Η | Πετρόπουλος Β
  5. 1989
  6. 182-203
    • This is a study of the intensity variations of the cosmic radiation in a wide range of periodicities which varies from a few months to more than ten years. An attempt to interpret every variation with reaction of the cosmic rays in the upper atmosphere or the solar dynamics.
    • Μελέτη της μεταβολής της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας σε μία ευρεία περιοχή περιοδικοτήτων που κυμαίνεται από μερικούς μήνες μέχρι 10 και πλέον χρόνια. Γίνεται προσπάθεια ερμηνείας κάθε μεταβολής με αντιδράσεις της κοσμικής ακτινοβολίας στην ανώτερη ατμόσφαιρα ή με την δυναμική του ήλιου.