ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

PREMONITORY SEISMIC ELECTROTELLURIC SIGNALS OUTSIDE THE GREEK BORDERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Βαρώτσος Π | Νομικός Κ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1989
  6. 78-79
    • Variations of the geoelectric field in Greece have been used in seismic prediction. In the present paper, relevant cases from Brazil, Bulgaria and France, have been mentioned.
    • Οι γεωηλεκτρικές μεταβολές έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα για την πρόβλεψη σεισμών. Στην παρούσα περίπτωση αναφέρονται ανάλογες περιπτώσεις στη Βραζιλία, Βουλγαρία και Γαλλία.