ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΓΓΟΣ

UNPUBLISHED DOCUMENTS ABOUT HASTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1928
  6. 716-726
    • Presentation referring to the work of the great philhellene Frank Abney Hastings, one of the most urbane men, who was sacrificed for the liberation of Greece. Instead of a festival speech, were paid honors to Hastings for the 100 years from his death and were published 9 unknown documents, characteristic of his gentleness and his work in Greece.
    • Παρουσιάζεται το έργο του μεγάλου φιλέλληνα Frank Abney Hastings, ενός από τους ευγενέστερους ανθρώπους, ο οποίος θυσιάστηκε υπέρ της ελευθερίας της Ελλάδας. Αντί πανηγυρικού λόγου, αποδίδοντας τιμές στον Άστιγγο για τα εκατό χρόνια από τον θάνατο του, δημοσιεύονται 9 άγνωστα έγγραφα, χαρακτηριστικά της ευγένειας και της εργασίας του στην Ελλάδα.