ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

BRAIN AND SOUL IN THE ANCIENT GREEK PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1928
  6. 679-691
    • In this study is presented the issue that in ancient Greek philosophy is aknowledged the tension of the brain to the psychic functions. Moreover, even when Plato characterized the head as the seat of the intellectual soul hadn't a clear consciousness of the relation of the soul with the brain.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται ότι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία αγνοείται η ροπή, την οποία έχει ο εγκέφαλος στις ψυχικές λειτουργίες. Ακόμη και όταν ο Πλάτωνας χαρακτηρίζει την κεφαλή ως έδρα της διανοούμενης ψυχής, δεν έχει σαφή επίγνωση της σχέσης της ψυχής με τον εγκέφαλο.