1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1928
  6. 600-603
    • This is presentation of a simple proof of a theorem which was phrased in 1878 by Stephanos Kyparissos who formulated the efficient and essential convention so that a number to be symmetric or not.
    • Παρουσιάζεται μια απόδειξη ενός θεωρήματος που διατυπώθηκε το 1878 από τον Στεφάνου, ο οποίος διατύπωσε την ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε ένας αριθμός να είναι σύμμετρος ή όχι.