ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ABOUT THE RELATIONS BETWEEN THE PHENOMENO OF THE SIZE OF THE PICTURING DISTANCE AND THE REAL DISTANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1928
  6. 521-534
    • It is known that the size of which we see an object and the distance in which we visualize it in general, are mutually depended. It is examined , how it changes the section's size of the stable optical angle from a vertical to the optical radius plane. Furthermore, is being examined the case in which the same object is being removed respectively or approaches to the same optical radius observed with one eye and with the head erected.
    • Είναι γνωστό ότι το μέγεθος υπό το οποίο βλέπουμε αντικείμενο και η απόσταση στην οποία φανταζόμαστε αυτό γενικά, αλληλεξαρτώνται. Ερευνάται πως μεταβάλλεται το φαινόμενο μέγεθος της τομής σταθερής οπτικής γωνίας, από κάθετο προς την οπτική ακτίνα επίπεδο. Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση που το ίδιο αντικείμενο απομακρύνεται σχετικά ή πλησιάζει προς την ίδια οπτική ακτίνα, παρατηρούμενο με τον ένα οφθαλμό και ορθή την κεφαλή.