1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργικόπουλος Κωνσταντίνος Χ
  5. 1928
  6. 453-471
    • This is an attempt to prove the Fermat's theorem using the method of the infinite descent, which was the favorite method of the great French mathematician.
    • Πρόκειται για προσπάθεια απόδειξης του θεωρήματος του Fermat με τη μέθοδο της ατέρμονος καθόδου, που ήταν προσφιλής μέθοδος του μεγάλου Γάλλου μαθηματικού.