1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1928
  6. 408-412
    • This is the proof of the following theorem expressed by G. Remoundos: " When in an algebroid with ν classes there are ν-1 involutions specific and separated of a type then in general, there are ν-1values specific and separated that belong to the a category.
    • Παρουσιάζεται απόδειξη ενός θεωρήματος που διετύπωσε ο Γ. Ρεμούνδος το οποίο έχει ως εξής: " Όταν μιας αλγεβροειδούς με ν κλάσεις υπάρχουν ν-1 involutions εξαιρετικές διακεκριμένες του ά τύπου, τότε υπάρχουν εν γένει ν-1 τιμές εξαιρετικές διακεκριμένες της πρώτης κατηγορίας".