1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1928
  6. 332-335
    • At this study are extended Montel's theorems for the single-value functions: At the algebraic relation f(x,y)=0 , x and y are replaced by a multivalue function, while an upper limit for the circle radius |z|<R is determined.
    • Στη μελέτη αυτή επεκτείνονται τα θεωρήματα του Montel στις μη μονότιμες συναρτήσεις: στην αλγεβρική σχέση f (x,y)=0 τίθεται αντί x, συνάρτηση πλειονότιμη και αντί y επίσης, και ορίζεται ανώτερο όριο για την ακτίνα του κύκλου |z|<R.