ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΨΑΘΟΥΡΑΣ. ΑΙ ΑΝΘΕΣΙΤΙΚΑΙ ΛΑΒΑΙ ΜΕ ΟΨΙΝ ΒΑΣΑΛΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ABOUT PSATHOURAS' VOLCANO. THE LAVAS WITH BALSATIC LOOK OF THE NORTH AEGEAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α. (1884-1935)
  5. 1928
  6. 226-249
    • This study composes an expansion of older publications relevant with the geology of the volcanoes of Thesally's Thives and of the insular of Enousses. The study is developed synthetically, based on the finding of mineralogical, geological and chemical features of the volcanic zone, which starts from the area of Thessaly's Thives and expands up to the North Evia, since are being examined the main features of the parts which are being preserved above the sea's surface.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί επέκταση των παλαιότερων δημοσιευμάτων σχετικά με την γεωλογία των ηφαιστείων των Θεσσαλικών Θηβών και του στενού των Οινουσσών. Η μελέτη αναπτύσσεται συνθετικά, βασιζόμενη στην ανεύρεση των ορυκτολογικών, γεωλογικών και χημικών χαρακτήρων της ηφαιστειακής ζώνης, η οποία αρχίζει από την περιοχή των Θεσσαλικών Θηβών και προεκτείνεται ως την Βόρεια Εύβοια, αφού εξετάζονται τα κύρια γνωρίσματα των τμημάτων που διατηρούνται επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.