1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ρεμούνδος Γεώργιος Μ
  5. 1928
  6. 60-62
    • The meaning of core is generalized and a new theorem, more general than these presented at previous announcements, is pointed out. New eminent cases, which are resulted from successive unlimited integrations of classical eminent forms, are presented in this theorem.
    • Γενικεύεται αρχικά η έννοια του πυρήνα και κατόπιν αποδεικνύεται νέο θεώρημα, γενικότερο από αυτά που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ανακοινώσεις, στο οποίο παρουσιάζονται καινούργιες εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτουν από αλλεπάληλες απεριόριστες ολοκληρώσεις των κλασσικών εξαιρετικών μορφών.