ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ATTIC LAW FUNCTION IN A REASONABLE SEQUENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Schοnbauer Ernst
  5. 1953
  6. 1-39
    • Particular cases referring to the protection of property in the ancient Attic are reported. Several problems relevant to the sources of the ancient Greek law are also discussed. The conclusion is that there is a compatibility in practice of doing justice in a reasonable combination of all the ways.
    • Αναφέρονται ορισμένες νομικές περιπτώσεις που αφορούν την προστασία της ιδιοκτησίας στην αρχαία Αττική. Συζητούνται επίσης διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν οι πηγές του αρχαίου ελληνικού δικαίου. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχουν δυσαρμονίες στην αττική πρακτική απονομής δικαίου. Αντίθετα υπάρχει ένας λογικός συνδυασμός όλων των μέσων απονομής δικαίου.