ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΛΙΔΟΣ ΤΗΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1926 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ABOUT THE METEOR OF THE 8th AUGUST 1926 AND THE SHAPE OF THE MINIMUM RESISTIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1926
  6. 224-228
    • Observations about the appearance of a meteor on 8th August 1926 is cited. The intense bright cloud that appeared in the NNE part of the sky, over Evripo's bridge, was distinguishable also from other observers whose comments are presented.
    • Παρατίθενται παρατηρήσεις σχετικές με την εμφάνιση βολίδας, την 8η Αυγούστου του 1926. Το έντονα φωτεινό νέφος που εμφανίστηκε στο ΒΒΑ μέρος του ουρανού, πάνω από την γέφυρα του Ευρίπου, έγινε αντιληπτό και από άλλους παρατηρητές, τα σχόλια των οποίων παρουσιάζονται.