1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sakellariou Neilos | Σακελλάριος Νείλος
  5. 1926
  6. 187-191
    • This is a second part of a proceeding paper. A necessary condition for the existance of minimum in a definite integral is expressed while the possibility of a set of non-continuous solutions in a field is also analysed.
    • Συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του συγγραφέα. Εκφράζεται η αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη ελάχιστης τιμής ωρισμένου ολοκληρώματος και εξετάζεται η δυνατότητα ύπαρξης πεδίου μη συνεχών λύσεων.