ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ABOUT DIFFERENTIAL EQUATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαραντόπουλος Σπυρίδων
  5. 1926
  6. 120-124
    • Differntial equations which consist a generalization of Euler's equation, as also other interesting equations of relevant form, that can be regarded as an extension of that have been cited.
    • Μελετώνται διαφορικές εξισώσεις οι οποίες αποτελούν γενίκευση της εξίσωσης του Euler καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες, ανάλογης μορφής, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως επεκτάσεις εκείνης.