1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1926
  6. 87-89
    • This is an improvement of the Montel's theorem according to which "the total number of the exclusive combinations of a system with v integral functions f1(x), f2(x), ...fv(x) it is not possible to be greater than 2v-1.
    • Πρόκειται για βελτίωση του θεωρήματος του Montel, σύμφωνα με το οποίο "ο ολικός αριθμός των εξαιρετικών συνδυασμών ενός συστήματος ν ακεραίων συναρτήσεων f1(x), f2(x) - - fν(x) δεν δύναται να υπερβεί το 2ν-1 ".