ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

GREEK INSCRIPTIONS WITH JURISTIC CONTENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Wilhelm Adolf
  5. 1951
  6. 1-112
    • Several inscriptions with juristic content coming from various parts of the ancient Greece have been commented. There are inscriptions from the island Kos, Perinthos, Salamina, etc, which have to do with decrees, donations, agreements, decisions, treaties, etc.
    • Σχολιάζονται διάφορες επιγραφές με νομικό περιεχόμενο από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Συγκεκριμένα σχολιάζεται το περιεχόμενο επιγραφών από την νήσο Κω, την Κυρήνη, την Πέρινθο κλπ, που αφορούν διατάγματα, τίτλους δωρεών, συμφωνίες μεταξύ πόλεων, συνθήκες, αντιδικίες, αποφάσεις κλπ.