ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

EXAMINATION OF THE TECTONIC STRUCTURE OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1954
  6. 1-46
    • It is examined the palaeogeographic importance of the Cycladic mass in the tectonic evolution of Eastern Greece. From this study we come to the conclusion that the Cycladic mass, from which originate the islands of the Aegean Sea, remained during the palaeozoic, mesozoic and cenozoic century, an extended area. Its rupture, from which were created the Aegean's Sea islands, happened much later, during Diluvion, after the effect of the Pasadenic mountain creation.
    • Εξετάζεται η παλαιογεωγραφική σημασία της Κυκλαδικής μάζης στην τεκτονική εξέλιξη της Ανατολικής Ελλάδας. Από την μελέτη αυτή προκύπτει ότι η Κυκλαδική μάζα από την οποία προέρχονται τα σημερινά νησιά του Αιγαίου, παρέμεινε καθ' όλη την διάρκεια του παλαιοζωϊκού, μεσοζωϊκού και καινιζωϊκού αιώνα μια εκτεταμένη έκταση. Η διάρρηξή της από την οποία δημιουργήθηκαν τα νησιά του Αιγαίου έγινε πολύ αργότερα κατά την διάρκεια του Διλουβίου κατόπιν της επιδράσεως της Πασαδενικής ορογενέσεως.