ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

STUDY OF THE CRIMINAL LAW OF ELECTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Sinogowitz Bernhard
  5. 1956
  6. 1-127
    • The law of the elections hasn' t yet been studied as it should. Firstly, should be set out the authentic text with a thourough critical study. In the following, should be made a correlation with the Justenian Law. In the present study, is made a selection of a series of criminal arrangements, on which come ahead indictable offences that are connected with the appropriation of foreign legacy values. After these, follow the carnal crimes such as marriage solution, pimping, bigamy, abortion e.t.c.
    • Το δίκαιο των εκλογών δεν έχει ακόμη μελετηθεί όπως θα έπρεπε. Κατ' αρχήν θα έπρεπε να διατυπωθεί το αυθεντικό κείμενο μαζί με μια εμπεριστατωμένη κριτική μελέτη. Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει συσχετισμός με το Ιουστινιανό δίκαιο. Στην παρούσα μελέτη γίνεται επιλογή μιας σειράς ποινικών διατάξεων, στις οποίες κυριαρχούν πλημμελήματα τα οποία σχετίζονται με ιδιοποίηση ξένων περιουσιακών στοιχείων. Στην συνέχεια ακολουθούν τα σαρκικά εγκλήματα όπως η διάλυση γάμου, μαστροπεία, διγαμία, άμβλωση κ.λ.π.