ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

CONTRIBUTION ABOUT RENTING ACCORDING TO THE ANCIENT GREEK LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλλήνδας Πέτρος Γ | Πανταζόπουλος Νικόλαος Ι
  5. 1948
  6. 1-24
    • The meaning of "renting" according to the Ancient Greek Law, is analysed. Is quoted the content of an unpublished renting inscription of the year 333/2 b.C when the ruler of Athens was Niaokratis and is analysed the content of its 30 lines.
    • Αναλύεται η έννοια της μισθώσεως κατά το Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο. Παρατίθεται το περιεχόμενο μιας ανέκδοτης μισθωτικής επιγραφής του έτους 333/2 π.Χ, επί άρχοντος Αθηναίων Νιαοκράτους και αναλύεται το περιεχόμενο των 30 στίχων της.