ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΝΟΜΙΚΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΒΟΕΒΟΔΑ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΠΑΣΗΣ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ 1780

CONSTITUTIONAL LAW BY ALEXANDROS HIPSILANTIS PRINCE OF THE WHOLE HUNGARY AND VLACHIA IN 1780 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1936
  6. 1-267
    • Is made a study of the Constitutional Law of Hungarian-Vlachia, where is recorded the history of the constitution's publication, the Byzantine serfdom, the law of property, the law of contract, the law of family and also the law of legacy. Moreover, are quoted provisions of the constitution which have to do with procedure. In the following, is made an analysis of the constitution.
    • Γίνεται μελέτη του Συνταγματικού Δικαίου της Ουγγροβλαχίας, όπου καταγράφεται η ιστορία της εκδόσεως του συνταγματίου, η Βυζαντινή δουλοπαροικία, το εμπράγματο δίκαιο, το ενοχικό δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο καθώς και το κληρονομικό δίκαιο. Επίσης παρατίθενται διατάξεις του συνταγματίου, που αφορούν την δικονομία. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση του συνταγματίου.